KVKK Aydınlatma Metni – Web Sitesi Ziyaretçisi

Bilgi Güvenliğine İlişkin Standardımız

Vodafone Holding A.Ş. ve iştirakleri (Vodafone Türkiye Grup Şirketleri), kendilerinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına ve kişisel verilerini güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları ve kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı ve tekrarlanmasını önlemek için gereken tedbirleri almayı, tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyet seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Vodafone Türkiye Grup Şirketlerinin tüm çalışanları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) kapsamındaki tüm paydaşlar Gizlilik ve Güvenlik Politikalarına uymakla ve uygulamakla yükümlüdür.

Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metninin Amacı

Vodafone’da kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Vodafone, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. Vodafone Finansman AŞ ( “Vodafone”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Aşağıda alt bölümlere ayrılarak gösterilen Aydınlatma Metni, https://vodafonefinansman.com.tr/ (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz kapsamında Vodafone tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin siz ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Site’yi ziyaretiniz sırasında, ayrıca, çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaret etmeniz aracılığıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

Vodafone tarafından aşağıda kategorik olarak sınıflandırılan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin aşağıdaki başlıklarında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenebilecektir:

 • İşlem Güvenliği bilgileri: Kullanıcı log kayıtları, IP adresi bilgileri, Site giriş çıkış bilgileri, cihaz ID bilgileri, cihaz IMEI numarası, cihaz MAC adresi, elektronik iletişim kayıtları.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlemektedir. Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlarla ve söz konusu amaçlar doğrultusunda dayanılan hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

KVKK md. 5/2 (a), kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizin 5809 sayılı Kanun ve 5651 sayılı Kanunda öngörülen loglama/kayıt altına alma işlemlerini gerçekleştirebilmesi.

KVKK md. 5/2 (ç), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Düzenleyici ve denetleyici yetkili kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgileri muhafaza etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması.

KVKK md. 5/2 (e), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kanuni takip süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin haklarının korunabilmesi ve kullanılabilmesi.

KVKK md. 5/2 (f), ilgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Trafik yönetimi,
 • Site’de sunulan ürün ve servislerin analizi,

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuata uygun olarak; yukarıda yer verilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflar ve aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 • Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler: Site kullanımızın sağlanabilmesi amacıyla tedarikçi ve iş ortaklarımızdan destek alınması,
 • Yetki Vermiş Olduğunuz Temsilcileriniz: Tarafınıza ilişkin süreçlerin takibi ve icrası amacıyla yetkili temsilcilerinize aktarılması. (örneğin; açıkça yetki vermiş olduğunuz avukatınız, kısıtlılar için vasiler vb.),
 • Danışmanlık Aldığımız Üçüncü Kişiler: Şirket faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla danışmanlık aldığımız şirketlere aktarılması, (örneğin; avukatlar, vergi danışmanları, denetimciler)
 • Düzenleyici ve Denetleyici Yetkili Kurumlar ile Resmi Merciler: Yetkili kurum, kuruluş veya resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi

KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişi olarak haklarınızı düzenlemektedir. İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Vodafone’a başvurup;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
 • verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, bu bağlantıdaki KVKK İlgili Kişi Talep Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (Tebliğ) uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; AOS 55.Sokak 42 Maslak Sitesi No:4 Kat 18 İç Kapı No:664 Sarıyer/İstanbul adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu vodafonefinansman@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir, başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kisiselverilerinkorunmasi@vodafone.com adresine iletebilir veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla başvurabilirsiniz.